บริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยยุคใหม่ จำกัด

ผู้นำทางด้านการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

โลกของการศึกษาและการวิจัย

ด้านการศึกษาจะเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และด้านการวิจัยจะเน้นผลงานที่มีความน่าเชื่อถือได้, ได้มาตรฐาน และการดำเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาล