บริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยยุคใหม่ จำกัด

ประวัติบริษัท

            บริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยการศึกษายุคใหม่ จำกัด (AP New Age Education Development Research Co.; Ltd.) ได้ก่อตั้งโดย นายปณชัย บุตรจันทร์ ภายใต้บริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยการศึกษายุคใหม่ จำกัด เพื่อพัฒนาการศึกษา และการวิจัย โดยให้การแนะแนวทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในระดับอุดมศึกษา และการดำเนินงานจัดทำงานวิจัยทั้งการวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยทางการตลาดเพื่อการค้า

            จากประสบการณ์ด้านการศึกษา ที่ดำเนินการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ให้กับสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนหลายสถาบันในประเทศไทย ทั้งบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีประสบการณ์ ระยะเวลามากกว่า 10 ปี (ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) และด้านงานวิจัยมีประสบการณ์ทางการบริหารและจัดการงานวิจัยทางการตลาดเพื่อการค้า ระยะเวลามากกว่า 19 ปี (ปี พ.ศ. 2530 -ปัจจุบัน) และการวิจัยทางการศึกษา ระยะเวลามากกว่า 10 ปี (ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)

            ในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กล่าวถึง การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ การฝึกฝน การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดการกับสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553, หน้า 2) และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (จากเว็บไซด์ : mua-research.buu.ac.th/upload /document/DOC_1367992735.pdf. ค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2561) ซึ่งในการบริหารและจัดการงานวิจัยทางการตลาดเพื่อการค้าและการวิจัยทางการศึกษา เน้นผลงานที่มีความน่าเชื่อถือได้และได้มาตรฐาน และการดำเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นสำคัญ

            บริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยการศึกษายุคใหม่ จำกัด ดำเนินภารกิจของธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ทันต่อเหตุการณ์ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในสมัยปัจจุบัน อีกทั้งเน้นการจัดการศึกษาและงานวิจัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ 

 

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล: 0105561140581

 

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท

 

วิสัยทัศน์

   “ก้าวใหม่ทางการศึกษาและการวิจัยที่ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล”

 

พันธกิจ

1.    ยึดหลักการพัฒนาการศึกษา ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล และยึดหลักธรรมาภิบาล

2.    ดำเนินงานวิจัยที่มีความเชื่อถือได้และได้มาตรฐาน มีความทันสมัยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.    วางแผนการบริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนา การศึกษาและการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อแนะแนวการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เน้นคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2.    เพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3.    เพื่อสร้างงานวิจัยที่ทันสมัยมีความเชื่อถือได้ เน้นคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

4.    เพื่อพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์รอบด้าน เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล

5.    เพื่อพัฒนาสังคมให้มีความทันสมัยด้านการศึกษาและงานวิจัยในยุคปัจจุบัน