[กลับไปหน้าคลังรูปภาพหลัก]
image01

1. ประชุมชี้แนะการจัดอบรมพัฒนาครูไทย ปี 2561 ในหน่วยงานบริษัทเอกชน


image01

2. แนะแนวการศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ทางการศึกษาของ ม.เอกชนหลายแห่ง


image01

3. แนะแนวการศึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน