[กลับไปหน้าคลังรูปภาพหลัก]
image01

การสัมภาษณ์งานวิจัย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับระดับผู้บริหารชองสถานศึกษาและบริษัท