[กลับไปหน้าคลังรูปภาพหลัก]
image01

1. การสอนวิชาสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเอกชน


image01

2. การสอนวิชาสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเอกชน


image01

3. การสอนในรายวิชารัฐศาสตร์ ของ ม.เอกชน


image01

4. การสอนรายวิชาสัมมนา/การอบรมระดับปริญญาตรี


image01

5. การสอนรายวิชาสัมมนา/การอบรมระดับปริญญาตรี


image01

6. การสอนรายวิชาสัมมนา/การอบรมระดับปริญญาตรี


image01

6. การสอนรายวิชาสัมมนา/การอบรมระดับปริญญาตรี