งานของเรา

บริษัทให้บริการ (1.) ด้านการบริหารและจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และ (2) ดำเนินงานด้านการวิจัยสำหรับการศึกษาและการวิจัยทางการตลาดเพื่อการค้า

งานด้านการศุึกษา

  • การอบรม
  • การบริหารและการจัดการ
  • การสอน
  • แนะแนวการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

งานด้านการวิจัย

  • การวิจัยทางการศึกษา
  • การวิจัยทางการตลาดเพื่อการค้า